!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

PRACA

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEŹNICY

ul. KRAKOWSKA 111, 34-114 BRZEŹNICA

ogłasza nabór na stanowisko:

 

 

KIEROWNIK OŚRODKA WSPARCIA DOMU SENIORA W MARCYPORĘBIE Marcyporęba nr 88, 34-114 Brzeźnica

 

  1. Wymagania niezbędne:

   1. Spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm.) określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,
   2. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowany kierunek: fizjoterapia),
   3. Co najmniej 5-letni staż pracy (preferowane doświadczenie zawodowe w pracy z seniorami).

 

  2. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość przepisów ustaw: o pomocy społecznej, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych,
  2. Doświadczenie zawodowe w pracy z seniorami,
  3. Komunikatywność, sumienność, umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania. 

 

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Organizacja pobytu seniorów, uwzględniająca zaspokajanie ich potrzeb socjalnych, rekreacyjnych i kulturalnych,
  2. Prowadzenie spraw administracyjnych oraz obowiązującej dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań,
  3. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspomagającymi działalność Domu dla Seniorów.

 

  4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. Przewidywana data zatrudnienia: 2 styczeń 2018 r.
  2. Wymiar czasu pracy - ¼ etatu,
  3. Wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
  4. Praca na stanowisku zarządzającym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych,
  5. Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, wymagająca wyjazdów w teren, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań. Biuro mieści się w siedzibie Domu Seniora, Marcyporęba 88, 34-114 Brzeźnica.

 

  5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 

  6. Wymagane dokumenty:

   1. List motywacyjny,
   2. Życiorys (CV),
   3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i dodatkowe umiejętności,
   5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
   6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
   7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy.

 

Uwaga!
Dokumenty wymienione w pkt.6 ppkt 1-2 musza być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
Kserokopie dokumentów wymienionych w pkt 6 ppkt 4-5 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

   7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy przy ul. Krakowskiej 111, 34-114 Brzeżnica lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres GOPS Brzeźnica, ul. Krakowska 111, 34-114 Brzeżnica (liczy się data wpływu do GOPS) w terminie do dnia 18.12.2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Ośrodka Wsparcia Domu Seniora w Marcyporębie”.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie Internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

 

Data ukazania się ogłoszenia: 8 grudnia 2017 r.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170