!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

Brzeźnica dnia, 28.11.2014
ZP.271.334.2014

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Brzeźnica”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Brzeźnica” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 2 złożoną przez :
-P.U.K. „EMPOL” sp. z o.o. oś. Rzeka 133, 34-451 TYLMANOWA

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O.

Ul. Barska 12, 30-307 KRAKÓW

719.824,32

75,01

2.

P.U.K. „EMPOL” sp. z o.o. oś. Rzeka 133,

34-451 TYLMANOWA

539.965,44

100

3

-A.S.A. EKO POLSKA sp. z o.o. ul. Lecha 10,

41-800 ZABRZE

754.077,60

71,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092.                                                                                    

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
      

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

   

Do wiadomości :

 

1. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Ul. Barska 12, 30-307 KRAKÓW

2. P.U.K. „EMPOL” sp. z o.o. oś. Rzeka 133, 34-451 TYLMANOWA

3. A.S.A. EKO POLSKA sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 ZABRZE

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170