!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont drogi w miejscowości Kopytówka

 

Brzeźnica dnia, 28.10.2014
ZI.271.315.2014

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy: przetargu na „Remont drogi w miejscowości Kopytówka w km 0+000 – 0+260 w ramach modernizacji – remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce 324/4”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie „Remont drogi w miejscowości Kopytówka w km 0+000 – 0+260 w ramach modernizacji – remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce 324/4” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 4 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 4:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 4 złożoną przez :

REJON ROBÓT DROGOWYCH DROG-BUD Sp. z o. o.

32-566 ALWERNIA

UL. I. Krasickiego 18A

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.

30-130 KRAKÓW

Ul. Lucjana Rydla 57

67.331,97

88,7

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „BITUMIK”

32-500 CHRZANÓW, ul. Polna

62.185,11

96,10

3.

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie

55-040 KOBIERZYCE

68.121,75

87,75

4.

REJON ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROG-BUD

32-566 ALWERNIA

Ul. I. Krasickiego 18A

59.773,94

100

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (np. informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092.                                                                                    

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

Do wiadomości :

 

1. Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. Ul. Lucjana Rydla 57, 30-130 KRAKÓW

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „BITUMIK”, ul. Polna , 32-500 CHRZANÓW

3. EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie , 55-040 KOBIERZYCE

4. REJON ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROG-BUD Ul. I. Krasickiego 18A, 32-566 ALWERNIA

5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170