!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zapytanie Ofertowe - warsztaty ogrodnicze

Czas_Na_Aktywnosc_2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                    
                                                                     

PS.271.1.4.14
Brzeźnica, data 29.04.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWEW związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania   zajęć warsztatowych z zakresu zakładania i pielęgnacji ogrodu dla beneficjentów projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica - jesteśmy aktywni" .
( przedmiot zamówienia)

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Krakowska34-114 Brzeźnica   NIP: 551-20-63-259

2. Przedmiot zamówienia – opis : warsztaty ogrodnicze z zakresu zakładania i pielęgnacji ogrodu 120 godzin plus 6 godzin doradcy zawodowego.

Usługą zostanie objętych 30 osób uczestników projektu PAL.

Na każdych zajęciach obecny będzie przedstawiciel Zamawiającego.

Celem warsztatów jest wykonanie ogrodu przy Parafii Brzeźnica o powierzchni około 0,4 ha na podstawie zarysu projektowego zapewnionego przez Zamawiającego.

3. Tematyka zajęć :

1) Bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych :

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny

pracy. Analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

2) Ogólne wiadomości o ogrodzie - 4 godziny dydaktycznych zajęć teoretycznych :

Rodzaje ogrodów i ich funkcje. Uwarunkowania konieczne do stworzenia ogrodu.

Roślinność ogrodowa. Dobór roślin w zależności od typu ogrodu - barwa , kształt , zapach faktura . Proporcje form w ogrodzie.

3) Przygotowanie terenu pod ogród – 24 godziny -zajęcia praktyczne / 4 dni /

niwelacja , uzupełnienie brakującego humusu ,do grabienie , mikro niwelacja , ciągi komunikacyjne w ogrodzie – wytyczanie , sprzątanie , wycinka samosiewek ,

4) Podstawy wiedzy o roślinach pod kątem ich pielęgnacji – 2 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych, nasadzanie roślin zaproponowanych do ogrodu – 16 godzin zajęcia praktyczne. Podstawowe wiadomości z anatomii , fizjologii i biologii roślin . Pielęgnacja kwiatów , krzewów . Omówienie roślin nasadzanych .Pielęgnacja po posadzeniu, palikowanie ,cięcia pielęgnacyjne.

5) Pielęgnacja roślin trawiastych – 2 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych, 22 godziny zajęć praktycznych . Rodzaje gleb .Uwarunkowania powierzchni trawiastych. Rodzaje powierzchni trawiastych. Wysiew trawiastych ,wałowanie podlewanie, pielęgnacja powierzchni .Nawożenie trawiastych.

6) Pielęgnacja rabat sezonowych i bylinowych - 2 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych 22 godziny zajęć praktycznych .Dobór roślin i bylin do uwarunkowań atmosferycznych. Sadzenie ,wysiew

7) Wykończenie ogrodu – 2 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych 22 godziny zajęć praktycznych . Korowanie , żwirowanie , układanie elementów kamiennych > Montaż elementów drewnianych , budki dla ptaków , opaski odcinające ,chodniki , ścieżki ,oczka wodne , mała architektura .

8) Doradca zawodowy - 6 godzin

4. Zajęcia będą się odbywać w Brzeźnicy . Zasoby lokalowe do przeprowadzenia części teoretycznej zapewni Zamawiający.

5. Zakup sadzonek roślin oraz narzędzi ogrodniczych, sprzętu mechanicznego do większych robót , materiału do wbudowania zapewni Zamawiający.

Wykonawca zobowiązany jest do :

1) wydania po zakończeniu realizacji usługi zaświadczeń oznakowanych zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów POKL.

2) prowadzenia dokumentacji fotograficznej usługi i przekazania jej Zamawiającemu.

3) zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku wykonywaniem zadania oraz przestrzegania innych postanowień ustawy o ochronie danych osobowych.

4) prowadzenia listy obecności , podpisywanej przez Uczestników Projektu na koniec każdych zajęć.

6. Wykonawca może zostać skontrolowany w zakresie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego lub podmiot kontrolujący Zamawiającego.

" Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica - jesteśmy aktywni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2014 r.

Ilość godzin: 126 godzin dydaktycznych i praktycznych realizowanych raz lub 2 razy w tygodniu .

8. Kryteria oceny ofert przy spełnieniu innych istotnych warunków zamówienia.
Cena 100 %

9. Inne istotne warunki zamówienia. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się dwa miesiące kalendarzowe Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez Zamawiającego.

10. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 ) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2).

11. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ., poczty lub też dostarczona osobiście na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy do dnia 7.05.2014 r. do godz. 12.00.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto za usługę. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Wojtas
tel. 33 8792 029 wew. 12

 

 

1. Załącznik 1 i 2 pobierz

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170