!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Stworzenie produktu turystyczno - rekreacyjnego

UE LEADER PROW

 

Brzeźnica dnia, 04.04.2014

ZI.271.68.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Dotyczy: przetargu na „Stworzenie produktu turystyczno-rekreacyjnego wykorzystującego potencjał Wisły i Kanału Małopolskiego(Łączany-Brzeźnica) poprzez utworzenie ścieżki ornitologicznej, szlaku żeglugowego wraz z przystaniami wodnymi i montażem małej architektury”


Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie: „Stworzenie produktu turystyczno-rekreacyjnego wykorzystującego potencjał Wisły i Kanału Małopolskiego(Łączany-Brzeźnica) poprzez utworzenie ścieżki ornitologicznej, szlaku żeglugowego wraz z przystaniami wodnymi i montażem małej architektury” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 2 złożoną przez :

Firma Handlowo Usługowa „WOLF”

 

Ul. Kalinowa 40, 34-114 BRZEŹNICA

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

Firma Usługowo-Handlowa Star-Kop

Krzysztof Urbańczyk

32-070 CZERNICHÓW 95

255.779,11

99,12

2.

Firma Handlowo Usługowa „WOLF”

Sylwester Warmuz

Ul. Kalinowa 40, 34-114 BRZEŹNICA

253.540,99

100

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (np. informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

Do wiadomości:

1. Firma Usługowo-Handlowa Star-Kop Krzysztof Urbańczyk 32-070 CZERNICHÓW 95

2. Firma Handlowo Usługowa „WOLF” Sylwester Warmuz Ul. Kalinowa 40, 34-114 BRZEŹNICA

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170