!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.brzeznica.pl

 

Brzeźnica: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO W 2013 DEFICYTU BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
Numer ogłoszenia: 455482 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU - część IV

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy finansowej:

 • bilans skonsolidowany wg stanu na dzień 31.12.2012r.,

Odpowiedź – zeskanowany w załączniku - pobierz

 • oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi podmiotami (posiadane akcje/udziały ze wskazaniem nazwy i REGONu podmiotów powiązanych oraz % udziału posiadanych akcji/udziałów)

Odpowiedź – zeskanowane w załączniku - pobierz

2. Zwracamy się z zapytaniem czy - w razie wyboru naszej oferty – przedłożą Państwo do Banku przed podpisaniem umowy kredytowej następujące dokumenty:

 • opinia RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Odpowiedź – tak przedłożymy.

 • opinia RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Odpowiedź – tak przedłożymy.

 • opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2013

Odpowiedź – tak przedłożymy.

 • opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu

Odpowiedź – tak przedłożymy

 • opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2013r.

Odpowiedź – tak przedłożymy

3. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu, deklaracji wekslowej oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź – tak

- Czy przed uruchamianiem kredytu / transz kredytu przedłożą Państwo w Banku dyspozycję uruchomienia kredytu na formularzu bankowym?

Odpowiedź – tak

- Czy do wyliczenia odsetek w ofercie mamy założyć, że rok liczy 365 dni a w roku przestępnym rok liczy 366 dni?

Odpowiedź –/ 365 dni/

- Prosimy o wskazanie ostatecznego terminu uruchomienia środków z kredytu.

Odpowiedź – 20.12.2013 zgodnie z zapisami w SIWZ

- Czy posiadają Państwo zaległości z tytułu podatków (US) i składek ( ZUS)

Odpowiedź – Gmina Brzeźnica nie posiada zaległości w US i ZUS.

 

 


 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU - część III

Prosimy jeszcze o udostępnienie Opinii RIO w sprawie:

- Projektu budżetu na rok 2013

- w sprawie Wykonania budżetu za rok 2012

- w sprawie :Wieloletniej prognozy finansowej na cały okres kredytowania

Dokumenty zostały zeskanowane i udostępnione na stronie www.brzeznica.pl w zakładce przetargi .

 

Pobierz załączniki do odpowiedzi

 

 


 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU - część II

 

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo podpisanie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź 1

Tak dopuszczamy możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Proszę również o doprecyzowanie poniższej odpowiedzi na pyt 2 z poprzedniego listu:

Pytanie 2

Odnośnie karencji: czy pierwsza spłata raty kapitału ma być 31.03.2014 (skoro karencja trwa do 30.03.2014)?

Ad.2.Tak

W harmonogramie natomiast podają Państwo, że pierwsza rata będzie płacona 30.03.2014. Która data jest więc poprawna?

Pierwsza spłata raty kapitału ma być 30.03.2014

 


 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU - część I

 

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo zabezpieczenie w postaci: weksel in blanco z kontrasygnatą Skarbnika?

Ad. 1. Tak

Pytanie 2

Odnośnie karencji: czy pierwsza spłata raty kapitału ma być 31.03.2014 (skoro karencja trwa do 30.03.2014)?

Ad.2.Tak

Pytanie 3

Prosimy o podanie harmonogramu spłat rat kapitałowych z określeniem dat i kwot.

Ad.3. Harmonogram spłat rat kapitałowych:

30.03.2014 - 10 000 zł

30.06.2014 – 10 000 zł

30.09.2014 – 10 000 zł

30.12.2014 – 10 000 zł

30.03.2015 - 20 000 zł

30.06.2015 – 20 000 zł

30.09.2015 – 20 000 zł

30.12.2015 – 20 000 zł

30.03.2016 - 10 000 zł

30.06.2016 – 10 000 zł

30.09.2016 – 10 000 zł

30.12.2016 – 10 000 zł

30.03.2017 - 35 000 zł

30.06.2017– 35 000 zł

30.09.2017 – 35 000 zł

30.12.2017 – 35 000 zł

30.03.2018 - 35 000 zł

30.06.2018– 35 000 zł

30.09.2018 – 35 000 zł

30.12.2018 – 35 000 zł

30.03.2019 - 35 000 zł

30.06.2019– 35 000 zł

30.09.2019 – 35 000 zł

30.12.2019 – 35 000 zł

30.03.2020 - 35 000 zł

30.06.2020– 35 000 zł

30.09.2020 – 35 000 zł

30.12.2020 – 35 000 zł

30.03.2021 - 35 000 zł

30.06.2021– 35 000 zł

30.09.2021 – 35 000 zł

30.12.2021 – 35 000 zł

30.03.2022 - 35 000 zł

30.06.2022– 35 000 zł

30.09.2022 – 35 000 zł

30.12.2022 – 35 000 zł

Pytanie 4

Odnośnie oprocentowania: określacie Państwo oprocentowanie wg stopy WIBOR 3M. Czy należy przez to rozumieć, że przez okres 3 m-cy oprocentowanie to będzie stałe? W związku z tym odsetki płacone miesięcznie przez 3 kolejne miesiące będą płacone wg tej samej stopy.

Ad.4.Stawka oprocentowania obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca.

Pytanie 5

Odnośnie spłaty odsetek: czy odsetki spłacane na koniec każdego miesiąca mają zawierać odsetki naliczone za pełny miesiąc, czy też dopuszczacie Państwo (jak w standardzie umowy) możliwość naliczenia odsetek do przedostatniego dnia miesiąca, a płatność w ostatnim dniu miesiąca?

Ad.5. za pełny miesiąc, płatne do 14 dni po otrzymaniu noty odsetkowej ( notę odsetkową można poprzedzić faksem a doręczenie drogą pocztową lub mailową)

Pytanie 6

Na kiedy wyznaczamy pierwszą spłatę odsetek?

Ad.6. na 31.12.2013 /na koniec każdego roku kalendarzowego a w ciągu roku to od otrzymania noty odsetkowej/

 


 

Zapytanie do SIWZ na przetarg pn.

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO W 2013 DEFICYTU BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW”

 

Wystąpiono do Zamawiającego o udostępnienie następujących dokumentów:

- Sprawozdanie Rb NDS za lata 2011 i 2010

- Sprawozdanie Rb Z i Rb N za lata 2011 i 2010

- Sprawozdanie Rb-27S za lata 2011 i 2010

- Sprawozdanie Rb-27S za lata 2011 i 2010

- REGON, NIP, Uchwał o powołaniu Wójta i Skarbnika

Wyżej wymienione dokumenty zostały zeskanowane i udostępnione w zakładce przetargi.

Pobierz załączniki do zapytania

 

- Statut Gminy Brzeźnica znajduje się na stronie internetowej : www.brzeznica.pl w  zakładce – Urząd Gminy :

- Statut Gminy Brzeźnica

- Zmiany w statucie.

 


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO W 2013 DEFICYTU BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO W 2013 DEFICYTU BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2022.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:- 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z podaniem tytułu: wadium UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO W 2013 DEFICYTU BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW w takim czasie, aby pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty - wyciąg bankowy. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem złączona musi być wraz z ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; w szczególności wykonawca musi być bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z póżn. zm)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodnie z jego treścią, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109 34-114 BRZEŹNICA pokój nr 35.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109 34-114 BRZEŹNICA pokój nr 35.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

 

1. SIWZ pobierz
2. Załącznik nr 1 - oferta pobierz
3. Załącznik nr 2 2 - oświadczenie art.22.1 pobierz
4. Załącznik nr 3 oświadczenie art 24 pobierz
5. Załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa pobierz
6. a) sprawozdanie Rb NDS za 2012 rok i III kw. 2013

b) sprawozdanie Rb Z i Rb N za 2012 rok i III kw. 2013 

c) sprawozdanie Rb – 27S za 2012rok i III kw. 2013 rok

d) sprawozdanie Rb -28S za 2012 rok i III kw 2013rok

e) bilans majątkowy za 2012 rok    

f) uchwałę Nr XXIX/244/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 02 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

g) informacje o pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach udzielonych przez Gminę Brzeźnica i zadłużeniu.

h) Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013 – 2022 aktualna 

i) Opinia R.I.O. o możliwości spłaty zaciągniętego kredytu.

pobierz

 

Za

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170