!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont drogi rolniczej

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Dotyczy : Przetargu na „Remont drogi rolniczej / usytuowanej na działce 2323/5 / w miejscowości Marcyporęba”.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Remont drogi rolniczej / usytuowanej na działce 2323/5 / w miejscowości Marcyporębaw trybie przetargu nieograniczonego: złożono 4 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 4:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 4 złożoną przez :

REJON ROBÓT DROGOWYCH „DROG-BUD” Sp. z o.o.

Ul. I. Krasickiego 18a 32-566 ALWERNIA

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

„TRANSFIG” Wiesław Figa

32-061 RYBNA Przeginia Duchowna 300

174.795,30

50,32

2.

EUROVIA Polska S.A.   Bielany Wrocławskie ,

Ul. Szwedzka 5 , 55-040 KOBIERZYCE

142.106,23

61,90

3.

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o.

30-130 KRAKÓW Ul. Lucjana Rydla 57

140.185,07

62,74

4.

Rejon Robót Drogowych     „DROG-BUD”

Ul. I Krasickiego 18A 32-566 ALWERNIA

87.964,89

100

III. W ww. postępowaniu przetargowym brak jest wykonawców których oferty zostały odrzucone.

IV. W ww. postępowaniu przetargowym brak jest wykonawców którzy zostaliby wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

Do wiadomości :

1. „TRANSFIG” Wiesław Figa 32-061 RYBNA , Przeginia Duchowna 300

2. EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie ,55-040 KOBIERZYCE, Ul. Szwedzka 5

3. Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. 30-130 KRAKÓW, Ul. Lucjana Rydla 57

4. REJON ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. DROG-BUD 32-566 ALWERNIA, ul. I. Krasickiego 18A

5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170