!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

house

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

z dnia 07 lipca 2017r.

Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
rolnej położonej w miejscowości TŁUCZAŃ, Gmina Brzeźnica, powiat wadowicki,
woj. małopolskie, oznaczonej jako działka nr 456/5, stanowiąca własność Gminy Brzeźnica.

 

 

Działając na podstawie art. 38, art.39 ust.2, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a,3, 4 i art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.2147 ) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.) w wykonaniu Uchwały NR XVII/163/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr: 456/5, obręb Tłuczań i Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica Nr OR.OSE.0050.221.2017 z dnia 06 lipca 2017 r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym ograniczonym dla nieruchomości rolnej, niezbudowanej położonej w obrębie Tłuczań, gmina Brzeźnica, oznaczonej numerem geodezyjnym: 456/5, Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej.

PRZEDMIOT PRZETARGU:

Przedmiotem III przetargu ustnego ograniczonego jest nieruchomość rolna niezabudowana położona w miejscowości TŁUCZAŃ, Gmina Brzeźnica oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr : 456/5 o pow. 1,2878 ha dla której prowadzona jest księga Wieczysta NR KR1W/00100111/2 przez Sąd Rejonowy w Wadowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość oznaczona nr: 456/5 o pow.1,2878 ha nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie administracyjne dotyczące przedmiotowej nieruchomości.

Działka położona jest we wsi Tłuczań w jej pośredniej części około 3 km od drogi krajowej nr 44. Nieruchomość jest polem uprawnym. Położona jest w sąsiedztwie terenów rolnych. Stanowi kompleks w kształcie wydłużonego prostokąta. Teren o dużym nachyleniu i spadku w kierunku południowym. Występuje na niej osuwisko i duży spadek terenowy stąd też część działki jest wyłączona z uprawy. Dostępność do działki z drogi asfaltowej.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVI/220/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r i opublikowanym w Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 606 z dnia 29 września 2009 r. poz. 4530 i 4531, działka nr: 456/5 położona jest częściowo w „terenach rolniczych”- symbol identyfikacyjny – 2.17 R i częściowo w „ terenach dróg publicznych”- symbol identyfikacyjny – 2.46 KDGI.

Przeprowadzony drugi publiczny ograniczony przetarg ustny w dniu 31.05.2017r nie wyłonił Nabywcy na sprzedaż nieruchomości podanej w ogłoszeniu.

1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U 2016r. poz.2052 z późn. zm). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust.1 i 2 oraz art.6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego ( tekst jednolity Dz.U z 2016r poz.2052 z późn. zm).

2. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia o którym mowa w punkcie 3 ( oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązane są do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

 1. Dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie Gminy Brzeźnica, dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy Brzeźnica; w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie więcej niż jednej Gminy należy przedłożyć pisemne oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta danej Gminy w którym prowadzone jest to gospodarstwo.
 2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie Gminy Brzeźnica, względnie na terenie gminy sąsiedniej.
 3. Oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od pięciu lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta Gminy Brzeźnica,
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art.6 ust.2 pkt.2 i ust.3 oraz art.7 ust.9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ( t.j Dz.U z 2016r poz.2052 z późn.zm),
 5. Potwierdzenie wniesienia wadium,
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
 7. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej- powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

3. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniem wskazanym w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 17 sierpnia 2017r- działka nr 456/5 położona w Tłuczani” należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica w terminie do dnia 09 sierpnia 2017r do godz. 1300 Dziennik Podawczy pokój nr 6, parter Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109.

4. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu, kryteria:

1) Osoby, które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt.3 wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami o których mowa w punkcie 2,

2) Wniosą wadium o którym mowa w pkt 6,

Do dnia 11 sierpnia 2017r po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 na tablicy ogłoszeń I piętro.

5. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.645,00 zł ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 00/100).

Lp.

Oznaczenie nieruchomości - działki

Powierzchnia w ha

Łączna cena wywoławcza w zł brutto

Wadium

w zł

Minimalne Postąpienie w zł

Godzina przetargu

1

456/5

1,2878

26 645,00

2 700,00

270,00

1100

6. Wadium.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości : 2.700,00 zł ( słownie: dwa tysiące siedemset złotych). Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2017r na konto Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 sierpnia 2017 r wadium znajdowało się na w/w rachunku bankowym.
 2. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: Wadium – przetarg w dniu 17 sierpnia 2017r, nr działki: 456/5, obręb Tłuczań, Gmina Brzeźnica.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą.
 4. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
 5. Wadium przepada na rzecz Gminy Brzeźnica w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017r o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109, pokój nr 3.

8. Pozostałe warunki przetargu.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn. że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 270,00 złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

9. Informacje dodatkowe

 1. Wójt Gminy Brzeźnica zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie Gminy Brzeźnica nr 76 8112 0008 0000 0358 2000 0010 nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 4. Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
 5. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
 6. Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica, BIP Urzędu Gminy Brzeźnica, zaś wyciąg z ogłoszenia opublikowany w prasie.
 7. Bliższych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela inspektor d/s Rolnictwa i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Brzeźnica, codziennie w godzinach pracy Urzędu, telefonicznie pod nr 033 -879-20-29 wew. 23.

mgr inż. Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170