!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w miejscowości Tłuczań

              

Brzeźnica, dnia: 17.01.2014 r

 

Informacja o wykazie nieruchomości

 

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku oznaczonym nr porządkowym Tłuczań 157 B.

 

WÓJT Gminy Brzeźnica informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 ul. Krakowska 109 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę BRZEŹNICA, tj. lokal mieszkalny nr 1 w budynku ozn. nr porządkowym 157 B, na działce ozn. nr geodezyjnym: 1105/8, obręb TŁUCZAŃ.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r Nr 102, poz.651 z późn.zm), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

 

mgr inż. Bogusław ANTOS

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

 

Brzeźnica, dnia: 17.01.2014 r

 

Na podstawie art.35 i art.37 ust.2 pkt. 1 , art. 68 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn.zm. ) oraz wykonaniu uchwały Nr IX/76/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 18 września 2007 roku.

 

W Ó J T   G M I N Y   B R Z E Ź N I C A

podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jego dotychczasowego najemcy, stanowiącej własność Gminy BRZEŹNICA , w oparciu o postanowienia Uchwały Nr IX/76/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 18 września 2007 roku, w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym o nr porządkowym 157 b zlokalizowanym na parceli nr geodezyjnym: 1105/8 w Tłuczani.

 

Nr lokalu

Powie rzchnia w m2

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego w m2

Numer działki

Numer Kw

Położenie

Opis

Wartość rynkowa lokalu

Wartość ułamkowej części gruntu w zł

Udział w częściach wspólnych nieruchomości: budynki i działki

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

1

47,03

17,70

1105/8

69 176

Obręb

TŁUCZAŃ

Lokal mieszkalny

91.711,00 zł

8.681,00 zł

0,2110 części

3.3 U 4

Tereny zabudowy usług oświaty i zdrowia


  1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 47,03 m2, składający się z dwóch pokoi, w tym jeden z drzwiami balkonowymi, pokój przechodni, kuchnią, łazienką z w.c i przedpokoju, wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. piwnicą o powierzchni 17.70 m2. Usytuowanie lokalu – strona północno-wschodnia. Standard i wykończenie lokalu: Stolarka okienna drewniana typu Włoszczowa, zniszczona z uwagi na okres eksploatacji kwalifikuje się do wymiany. Podłogi z PCV zużyte zgodnie z wiekiem eksploatacji- lokator wymienił pokrycia podłóg na własny koszt. Łazienka i wc. wyposażone standardowo, bojler elektryczny do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W kuchni podstawowe urządzenia, zlew, baterie- wymienione przez Najemcę. Zużycie techniczne lokalu określa się jako normatywne, brak przecieków wody opadowej, zawilgocenia i pleśni grzybowej. Ściany posiadają lekkie krzywizny, spękania sufitów na składaniu elementów. Lokal o przeciętnym standardzie, do wymiany stolarka okienna.

  2. Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku ozn. nr porządkowym: 157 B w Tłuczani, Gmina Brzeźnica stanowi odrębną własność. Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości: budynku i działki nr 1105/8, Udział ten stanowi – 0,2110 części.Lokal zlokalizowany na działce nr 1105/8 o powierzchni 1037 m 2 w budynku wielorodzinnym – 5 lokali mieszkalnych z jedną klatką schodową bez docieplenia ścian, z dachem płaskim. Otoczenie – teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, około 2 km od drogi Kraków- Oświęcim, dobre skomunikowanie z pozostałymi miejscowościami gminy .

  3. Lokal usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego nr 157 b w Tłuczani . (były budynek Domu Nauczyciela w Tłuczani ). Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 2110/10000 części wspólnej budynku oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.

  4. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wraz z udziałem w gruncie wynosi 91.711,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych ). Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 15% dla najemcy lokalu mieszkalnego + 1 % za każdy rok wynajmu lokalu, licząc czas od daty nawiązania umowy najmu na podstawie uchwały Nr IX/76/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 18.09.2007 roku wynosi 71.534,58 zł.(słownie złotych : siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery 58/100 złotych ). Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
  5. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Brzeźnica i zgodnie z uchwałą Nr IX/76/2007 Rady Gminy w Brzeźnicy z dnia 18 września 2007 roku została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcom.
  6. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w ZATORZE, w uzgodnionym przez Strony terminie.

  7. Nabywca uiści, tytułem nabycia na własność lokal mieszkalny z udziałem w gruncie wyżej wymienionym, kwotę 71.534,58 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy w BRZEŹNICY nr; 76 8112 0008 0000 0358 2000 0010 Bank Spółdzielczy w BRZEŹNICY.

  8. Koszty aktu notarialnego ponosi Nabywca.

  9. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10 a ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. Z późn.zm) sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17.01.2014 roku do dnia 06.02.2014 roku. W siedzibie Urzędu Gminy w BRZEŹNICY na tablicy ogłoszeń, w BIP i na stronie internetowej www.brzeznica.pl ora zamieszczony zostanie w prasie o zasięgu powiatowym „Wiadomości Powiatowe”.

 


mgr inż. Bogusław ANTOS

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170