Organizacje Pożytku Publicznego

Organizacja pożytku publicznego (OPP)

- termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), prowadząca działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto organizacja musi spełniać dodatkowe kryteria dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji.

Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Status ten umożliwia przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne.

Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie Gminy Brzeźnica:

 

Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani

OPP - oznaczenie organizacji uprawnionej do otrzymywania 1% podatku

 

opp1 - oznaczenie organizacji pożytku publicznego