!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie losowania numerów list

Komunikat

Komisarza Wyborczego

w Krakowie


z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie losowania numerów list

 

 

Komisarz Wyborczy w Krakowie, wykonujący czynności o charakterze ogólnowojewódzkim na obszarze województwa małopolskiego, informuje, że w dniu 29 października 2010 r. (piątek) o godz. 16:00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie (Kraków, ul. Basztowa 22 pok. 71) odbędą się losowania numerów list komitetów wyborczych, którym nie zostały nadane jednolite numery przez Państwową Komisje Wyborczą oraz spełniają następujące warunki:

  • zarejestrowały listy kandydatów do sejmiku województwa w więcej niż jednym okręgu wyborczym na obszarze województwa - listom tych komitetów w drodze losowania zostaną przyznane jednolite numery rozpoczynające się od następnego numeru po ostatnim numerze nadanym przez Państwową Komisję Wyborczą,
  • zarejestrowały listę kandydatów do sejmiku województwa w jednym okręgu wyborczym na obszarze województwa - listom tych komitetów w drodze losowania zostaną przyznane numery następujące po numerach już nadanych,
  • mając zarejestrowane listy kandydatów do sejmiku województwa w jednym lub więcej okręgach wyborczych, mają także zarejestrowane w ponad połowie okręgów na obszarze województwa listy kandydatów do rad powiatów i rad miast na prawach powiatu – w takim wypadku zostaną przyznane jednolite numery, takie same jak nadane listom do sejmiku województwa wszystkim listom tych komitetów do rad powiatów i rad gmin.

 

 

Niezwłocznie po wylosowaniu powyższych numerów, odbędzie się losowanie, w którym Komisarz Wyborczy w Krakowie, wykonujący czynności na obszarze części województwa małopolskiego przyzna numery w drodze losowania listom komitetów, które:

  • zarejestrowały listy kandydatów do rad powiatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym na obszarze tego powiatu i przyzna listom tych komitetów w drodze losowania, odrębnie dla każdego powiatu, jednolity numer następujący po numerach nadanych przez komisarza o właściwości ogólnowojewódzkiej,
  • których listy kandydatów w wyborach do rad powiatów zostały zarejestrowane w jednym okręgu wyborczym na obszarze danego powiatu i przyzna tym listom w drodze losowania numery następujące po numerach wcześniej przyznanych przez siebie,
  • które mając zarejestrowane listy kandydatów w co najmniej jednym okręgu wyborczym w wyborach do rady powiatu zarejestrowały także listy kandydatów w ponad połowie okręgów wyborczych do wszystkich rad gmin na obszarze tego powiatu - wszystkim listom kandydatów takich komitetów zarejestrowanym w wyborach do rad gmin na obszarze danego powiatu komisarz przyzna jednolity numer, taki sam jak został przyznany listom tych komitetów do rady powiatu.

 

Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:

1)  dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w nieprzezroczystych kopertach;

2)  czynności losowania dokonają pracownicy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, wyznaczeni przez Komisarza Wyborczego w Krakowie. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Komisarza Wyborczego w Krakowie;

3)  wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

3.   Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie komunikatu Komisarza Wyborczego w Krakowie - Państwowej Komisji Wyborczej, Komisarzom Wyborczym w Nowym Sączu i w Tarnowie oraz podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Komisarza Wyborczego w Krakowie.

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Krakowie

(-) Teresa Rak


 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170