!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

OGL2

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brzeźnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Gminę Brzeźnica
w części dotyczącej przeznaczenia terenu pod lokalizację obiektów usług i rzemiosła w Sosnowicach

 

 

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVI/260/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica w części dotyczącej przeznaczenia terenu pod lokalizację obiektów usług i rzemiosła w Sosnowicach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica w części dotyczącej przeznaczenia terenu pod lokalizację obiektów usług i rzemiosła w Sosnowicach.

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu pod lokalizację obiektów usług i rzemiosła w Sosnowicach na części działki o numerze ewidencyjnym 221/11 (w obecnie obowiązującym planie teren ten jest oznaczony symbolem 2.3MN1).

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany planu.

Projekt zmiany planu udostępniony będzie w dniach od 11 stycznia 2018 r. do 8 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Brzeźnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2018 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2018 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.

 

Załączniki do pobrania:

 

PROGNOZA

1.1 Mapa 1 pobierz
1.2 Mapa 2 pobierz
2. Tekst pobierz

 

 

 

 

ZMIANA PLANU

1.1 Mapa 1 pobierz
1.2 Mapa 2 pobierz
1.3 Mapa 3 pobierz
2. Tekst pobierz

 

 

 

 

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170