!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 


 

GMINNY ZAKŁAD USŁUGOWY W BRZEŹNICY
RYNEK 5
34-114 BRZEŹNICA
 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor do spraw księgowości oraz kadr i płac


 

 

 

1. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:

 1. wykształcenie - wyższe ekonomiczne minimum pierwszego stopnia - kierunek finanse, rachunkowość,
 2. minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowej, pomocy kadrowej
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. posiadanie znajomości przepisów prawa i umiejętności ich właściwego stosowania

w zakresie:

 • ustawy o rachunkowości
 • ustawy o finansach publicznych
 • ustawy o podatku od towarów i usług
 • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • ustawa o zamówieniach publicznych
 • ustawy kodeks pracy
 • ustawy o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
 • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

  f. znajomość zasad rachunkowości budżetowej,

  g. posiadanie nieposzlakowanej opinii;

  h. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku pracy;

  i. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Płatnik, oprogramowanie kadrowe i płacowe , poczta elektroniczna);

2. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem zakładu budżetowego
  2. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
  3. obsługa programów firmy „KORELACJA” będzie dodatkowym atutem
  4. dokładność, odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
  5. umiejętności analityczne i interpersonalne
  6. umiejętność pracy w zespole;
  7. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi instytucjami zewnętrznymi;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie księgowości analitycznej GZU Brzeźnica w tym kont pozabilansowych
 2. ewidencja sprzedaży towarów i usług w rejestrze VAT, dokonywanie rozliczeń miesięcznych,
 3. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynu
 4. prowadzenie wstępnej kontroli wydatków pod względem zamówień publicznych.
 5. sprawdzanie pod względem rachunkowym wszelkich dokumentów finansowych.
 6. prowadzenie ewidencji dowodów bankowych i dowodów sprzedaży w programie Finansowo-Księgowym.
 7. bieżące prowadzenie ewidencji konta rachunków wraz z programem przelewów.
 8. gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
 9. obsługa kadrowo-płacowa między innymi:
  1. prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych Zakładu
  2. sporządzanie wszelkich umów o pracę;
  3. sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydaniazobowiązany jest przepisami prawa;
  4. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;
  5. prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej / zgłi wyreje-strowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, sprawy związane z ustaleniem kapitału początkowego;
  6. rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
  7. obsługa programu PŁATNIK,
  8. sporządzanie stosownych sprawozdań do ZUS i GUS.
  9. inne czynności zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

4. Warunki pracy:

 1. miejsce wykonywania pracy – Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy
 2. wymiar czasu pracy – ¾ etatu
 3. pierwsza umowa o pracę - na czas określony
 4. termin zatrudnienia – 01 sierpnia 2017 roku

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:          

- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu, wynosi co najmniej 6% / jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae,
  3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  5. kserokopie świadectw pracy,
  6. referencje,
  7. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym naborem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica, Rynek 5 - w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko inspektor do spraw księgowości oraz kadr i płac" w terminie do dnia 14 czerwca 2017 roku do godz. 15.00

Aplikacje, które wpłyną do GZU w Brzeźnicy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Po przeprowadzeniu analizy dokumentów aplikacyjnych - osoby spełniające wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu. List osób zakwalifikowanych będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.gzubrzeznica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w GZU w Brzeźnicy do dnia 23.06.2017 roku. Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 26.06.2017   o godz.  13.30.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą telefoniczną lub na wskazany adres e-mail.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys - CV, winny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j.Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

 

Brzeźnica, dnia 01.06.2017

 

Załączniki do pobrania:

1. Oryginał pisma pobierz
2. Oświadczenie pobierz
3. Kwestionariusz pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170