!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

 

Ogłoszenie powiązane:

 

Ogłoszenie nr 370548-2014 z dnia 2014-11-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy obejmuje w szczególności : 1. Roboty budowlane: ściany, tynki wewnętrzne, posadzki i okładziny, stolarka budowlana, roboty malarskie, dach, elewacja 2. Instalacja sanitarne:...
Termin składania ofert: 2014-11-24

Brzeźnica: Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.


Numer ogłoszenia: 264327 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 370548 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy obejmuje w szczególności : 1. Roboty budowlane: ściany, tynki wewnętrzne, posadzki i okładziny, stolarka budowlana, roboty malarskie, dach, elewacja 2. Instalacja sanitarne: wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, c.o. 3. Instalacje elektryczne: elektryczne wewnętrzne. Szczegółowy opis prac zawiera załączony przedmiar robót i charakterystyką robót, które stanowią załącznik nr 11do SIWZ oraz dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik 12 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.11.00.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie w trakcie rozpatrywania wniosku o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 4 Leader Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Usługowo Remontowo Budowlana Andrzej Szymula, Łączany, 34-115 Ryczów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 449550,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 488903,67
  • Oferta z najniższą ceną: 488903,67 / Oferta z najwyższą ceną: 1021315,70
  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170