!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

UE LEADER PROW

 

Brzeźnica dnia, 16.12.2014
ZI.271. 362.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : przetargu na „Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy”.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie „Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 15 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 4:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 4 złożoną przez :

Firmę Usługowo – Remontowo-Budowlaną – Andrzej Szymula

Łączany 373, 34-115 Ryczów

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ

- cena – 90%.

- gwarancja i rękojmia – 10%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena-90%

Razem liczba pkt

Gwarancja i rękojmia

Liczba pkt gwarancja i rękojmia 10%

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane „ALBUD”

os. Albertyńskie 38/52,

31-855 KRAKÓW

578 453,46 zł

7,61 pkt.

Razem

8,41 pkt.

60 miesięcy

0,80 pkt.

2.

INVEKO S.C. Agata Gut, Rafał Gut

ul. Floriańska 50,

32-590 LIBIĄŻ

1 021.315,70 zł

4,31 pkt.

Razem

5,31 pkt.

66 miesięcy

1,00 pkt.

3.

„WARIK” Tomasz Warchoł

os. ZWM 1/27

32-540 TRZEBINIA

826 000,00 zł

5,33 pkt.

Razem

6,13 pkt.

60 miesięcy

0,80 pkt.

4.

Firma Usługowo – Remontowo – Budowlana Andrzej Szymula

34-115 RYCZÓW , Łączany 373  

 488 903,67 zł

9,00 pkt.

Razem

10,00 pkt.

66 miesięcy

1,00 pkt.

5.

„WI-BA” Baran –Wierciak s.c.

ul. 3-go Maja 35H

32-400 MYŚLENICE

771 377,96 zł

5,70pkt.

Razem

6,50 pkt.

60 miesięcy

0,80 pkt.

6.

„PHU POTOCZAK”

Stanisław Potoczak

34-713 SKAWA, Skawa 625

699 999,99 zł

6,29 pkt.

Razem

6,49 pkt.

42 miesiące

0,20 pkt.

8.

„GIPS-BUD” Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar

30-617 KRAKÓW , ul. Wyżynna 16a,

771 330,00 zł

5,70 pkt.

Razem

5,70 pkt.

36 miesięcy

0 pkt.

9.

BUDMET Spółdzielnia Rzemieślnicza

os. Willowe 30

31-902 KRAKÓW

 628 502,80 zł

7,00 pkt.

Razem

7,00 pkt.

36 miesięcy

0 pkt.

10.

Firma Usługowa „ANGE”

Andrzej Uryga

32-400 MYŚLENICE , Osieczany 231

 687 871,98 zł

6,40 pkt.

Razem

7,40 pkt.

66 miesięcy

1,00 pkt.

11.

„MAR-BUD” Marian Kowalówka Zakład Remontowo – Budowlany

Ochodza 117, 32-051 WIELKIE DROGI

 567 184,28 zł

7,76 pkt.

Razem

7,76 pkt.

36 miesięcy

0 pkt.

12.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOM-PLAST”

ul. Skawińska 22,   32-052 RADZISZÓW

 619 855,73 zł

7,10 pkt.

Razem

7,90 pkt.

60 miesięcy

0,80 pkt.

13.

Firma Remontowo Budowlana „DUD-BUD” Łukasz Duda

33-152 PODGÓRSKA WOLA 323

 610 560,49 zł

7,21 pkt.

Razem

8,21 pkt.

66 miesięcy

1,00 pkt.

14.

Firma Remontowo – Budowlana „FRANKO” Franciszek Poniedziałek

Krzęcin 207, 32-051 WIELKIE DROGI

617 079,49 zł

7,13 pkt.

Razem

7,93 pkt.

60 miesięcy

0,80 pkt.

 

III. Z postępowania wykluczono i odrzucono następujących Wykonawców:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Uzasadnienie prawne

7.

Zakład Instalacyjny, C.O., GAZ, WOD-KAN, Usługi Budowlane Michał Świerkosz

ul. Wolności 201,   34-220 MAKÓW PODHALAŃSKI

Zamawiający odrzuca   ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, z powodu niezgodności oferty z treścią SIWZ.

 

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający, działając w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści oferty dotyczących sposobu wyliczenia kwoty zawartej w kalkulacji wykonania robót. Wykonawca nie złożył wyjaśnień, w związku z czym nie zostało wykazane, że oferta odpowiada treści SIWZ - pkt. IX.12.e.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Uzasadnienie prawne

15.

P.P.U.H. AXPAL Mariola Mrowiec

Roczyny, ul. Zarzeczna 50A, 34-120 Andrychów

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza wykonawcę, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy Pzp i odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne: W ofercie stwierdzono brak wadium, oraz brak informacji o przynależności do grupy kapitałowej.

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

 

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (np. informacje przyjąłem dnia …………… podpis ) faksem na numer 033 8792092 lub e-mailem:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

  

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub e-maila..
      

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

Do wiadomości :

 

1. Przedsiębiorstwo Budowlane „ALBUD” os. Albertyńskie 38/52,   31-855 KRAKÓW

2.INVEKO S.C. Agata Gut, Rafał Gut ul. Floriańska 50, 32-590 LIBIĄŻ

3. „WARIK” Tomasz Warchoł os. ZWM 1/27, 32-540 TRZEBINIA

4. Firma Usługowo – Remontowo – Budowlana Andrzej Szymula 34-115 RYCZÓW , Łączany 373  

5.„WI-BA” Baran –Wierciak s.c. ul. 3-go Maja 35H, 32-400 MYŚLENICE

6. „PHU POTOCZAK” Stanisław Potoczak 34-713 SKAWA, Skawa 625

7. Zakład Instalacyjny, C.O., GAZ, WOD-KAN, Usługi Budowlane Michał Świerkosz ul. Wolności 201, 34-220 MAKÓW PODHALAŃSKI

8. „GIPS-BUD” Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar 30-617 KRAKÓW , ul. Wyżynna 16a

9. BUDMET Spółdzielnia Rzemieślnicza os. Willowe 30, 31-902 KRAKÓW

10. Firma Usługowa „ANGE” Andrzej Uryga 32-400 MYŚLENICE , Osieczany 231

11. „MAR-BUD” Marian Kowalówka Zakład Remontowo – Budowlany Ochodza 117, 32-051 WIELKIE DROGI

12. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOM-PLAST” Ul. Skawińska 22,   32-052 RADZISZÓW

13. Firma Remontowo Budowlana „DUD-BUD” Łukasz Duda 33-152 PODGÓRSKA WOLA 323

14. Firma Remontowo – Budowlana „FRANKO” Franciszek Poniedziałek Krzęcin 207, 32-051 WIELKIE DROGI

15. P.P.U.H. AXPAL Mariola Mrowiec Roczyny, ul. Zarzeczna 50A, 34-120 ANDRYCHÓW

16. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170