!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Termomodernizacja i remont budynku OSP w Paszkówce

Bez nazwy-2

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 153143-2014 z dnia 2014-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na : 1. Wymiana pokrycia dachowego - 183,6 m2 2. Instalacja odgromowa - 111,50 mb 3. Remont schodów zewnętrznych - 42,40 mb schody + 51,2 m2 posadzka 4. Remont...
Termin składania ofert: 2014-07-30

 

Brzeźnica: Termomodernizacja i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszkówce


Numer ogłoszenia:
283966 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie ZamówieńPublicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 153143 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszkówce.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na : 1. Wymiana pokrycia dachowego - 183,6 m2 2. Instalacja odgromowa - 111,50 mb 3. Remont schodów zewnętrznych - 42,40 mb schody + 51,2 m2 posadzka 4. Remont wjazdu do garaży (roboty brukarskie, odwodnienie) - 141,2 m2 5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 8szt. (6szt + 2 szt.) 6. Termomodernizacja - docieplenie ścian -1 070,83 m2 7. Termomodernizacja - docieplenie stropu dachu - 183,60 m2 Zadanie, które będzie realizowane, zostało określone w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej do zgłoszenia oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- które stanowią załączniki do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Usługowo-Remontowo-Budowlana, Łaczany, 34-115 Ryczów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 281531,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 338437,61
  • Oferta z najniższą ceną: 338437,61 / Oferta z najwyższą ceną: 446152,31
  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170