!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Remont dróg gminnych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 79422-2014 z dnia 2014-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
1. Remont drogi gminnej Nr K470070 w miejscowości Łączany-Lekarska w km 0+000 - 0+600, 2. Remont drogi gminnej Nr K470058 w miejscowości Sosnowice w km 0+000 - 0+830 3. Remont drogi gminnej Nr K470053 Bęczyn w kierunku Brzezinki w...
Termin składania ofert: 2014-03-25

 

 

 

Brzeźnica: 1. Remont drogi gminnej Nr K470070 w miejscowości Łączany-Lekarska w km 0+000 - 0+600, 2. Remont drogi gminnej Nr K470058 w miejscowości Sosnowice w km 0+000 - 0+830 3. Remont drogi gminnej Nr K470053 Bęczyn w kierunku Brzezinki w miejscowości Bęczyn w km 0+000 - 0+630 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych


Numer ogłoszenia: 72179 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 79422 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Remont drogi gminnej Nr K470070 w miejscowości Łączany-Lekarska w km 0+000 - 0+600, 2. Remont drogi gminnej Nr K470058 w miejscowości Sosnowice w km 0+000 - 0+830 3. Remont drogi gminnej Nr K470053 Bęczyn w kierunku Brzezinki w miejscowości Bęczyn w km 0+000 - 0+630 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Remont drogi gminnej Nr K470070 w miejscowości Łączany-Lekarska w km 0+000 - 0+600, 2. Remont drogi gminnej Nr K470058 w miejscowości Sosnowice w km 0+000 - 0+830 3. Remont drogi gminnej Nr K470053 Bęczyn w kierunku Brzezinki w miejscowości Bęczyn w km 0+000 - 0+630 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp z o.o., Alwernia, 32-566 Alwernia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 631537,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 459307,15
  • Oferta z najniższą ceną: 459307,15 / Oferta z najwyższą ceną: 591123,46
  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170