!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury nad Potokiem Radwanickim w Marcyporębie

Logo_przetargi_2012

 

Brzeźnica, dnia 11.03.2014

ZI.271.29.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Dotyczy przetargu na: „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury nad Potokiem Radwanickim w Marcyporębie, będącego obiektem promującym dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru”

          

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury nad Potokiem Radwanickim w Marcyporębie, będącego obiektem promującym dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 12 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 6:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 6 złożoną przez :

Firmę Remontowo Budowlaną – Andrzej Szymula

Łączany 373, 34-115 Ryczów

Uzasadnienie wyboru :

Oferta spełnia wymagania na podstawie kryterium określonego w SIWZ.

– cena 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

P.P.U.H. „AXPAL” Mariola Mrowiec

34-120 ANDRYCHÓW, Roczyny ul. Zarzeczna 50A

298.400,98

90,35

2.

„REMSET” Sp. z o.o.

oś. Dywizjonu 303 56c/17

31-875 KRAKÓW

390.492,95

69,04

3.

GIPS-BUD S.C. Stanisław Piwowar i Tomasz Piwowar

Ul. Wyżynna 16a, 30-617 KRAKÓW

432.114,10

62,39

4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej s.c.

S. Matusiewicz & H.Kawa

34-103 WITANOWICE, Wyźrał 17

393.600,00

68,50

5.

„WI-BA” Baran-Wierciak s.c.

32-400 MYŚLENICE, ul. 3-go Maja 35H

296.337,03

90,98

6.

Firma Usługowo – Remontowo – Budowlana

Andrzej Szymula

Łączany 373, 34-115 RYCZÓW

269.600,96

100%

7.

Firma Remontowo Budowlana „PROFIL-LUX”

Tadeusz Milc

Kaszów 448, 32-060 LISZKI

-

Oferta odrzucona

8.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Budowlane

BUDMIX , Dawid Galus

Bachowice, ul. Stefczyka 44

34-116 SPYTKOWICE

291.803,33

92,39

9.

Firma Budowlana - Grzegorz Lachendro

Targanice , ul. Żwirki i Wigury 20

34-120 ANDRYCHÓW

277.800,00

97,05

10.

BRAM-BUD H. Szostek, R. Calik, K. Kulig

Spółka jawna

Ul. Lubostroń 18a

30-383 KRAKÓW

485.235,00

55,56

11.

„MAR-BUD” Marian Kowalówka

Zakład Remontowo Budowlany

32-051 WIELKIE DROGI, Ochodza 117

322.000,00

83,73

12.

Zakład Ogólnobudowlany Jan Waz

33-326 MOGILNO

Koniuszowa 136

394.000,00

68,43

 

III. W ww. postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta wykonawcy :

Firma Remontowo Budowlana „PROFIL-LUX”

Tadeusz Milc - Kaszów 448, 32-060 LISZKI

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 Zamawiający odrzuca ofertę ponieważ jest ona niezgodna z ustawą.

 Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z art. 82 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, iż ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą Zamawiającego w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oznacza to, że złożona oferta w innej formie niż wynika to z ustawy stanowi podstawę do jej odrzucenia (brak podpisu na ofercie).

Do zachowania formy pisemnej zgodnie z 78 § 1 Kodeksu cywilnego konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu pod treścią dokumentu obejmującego treść oświadczenia woli. Skoro, więc Zamawiający wymagał formy pisemnej oferty, a wymóg ten koresponduje z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 82 ust. 2 ustawy Pzp, to niezachowanie tego wymogu nakłada na Zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

IV. W ww. postępowaniu przetargowym brak jest wykonawców którzy zostaliby wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092 lub e-mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub e-maila
    

 

 

Dziękujemy za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

1. P.P.U.H. „AXPAL” Mariola Mrowiec 34-120 ANDRYCHÓW, Roczyny ul. Zarzeczna 50A

2. „REMSET” Sp. z o.o. 31-875 KRAKÓW , oś. Dywizjonu 303 56c/17

3.GIPS-BUD S.C. Stanisław Piwowar i Tomasz Piwowar Ul. Wyżynna 16a, 30-617 KRAKÓW

4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej s.c. S. Matusiewicz & H.Kawa , 34-103 WITANOWICE, Wyźrał 17

5. „WI-BA” Baran-Wierciak s.c. 32-400 MYŚLENICE, ul. 3-go Maja 35H

6. Firma Usługowo – Remontowo – Budowlana - Andrzej Szymula Łączany 373, 34-115 RYCZÓW

7. Firma Remontowo Budowlana „PROFIL-LUX” Tadeusz Milc Kaszów 448, 32-060 LISZKI

8. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Budowlane BUDMIX , Dawid Galus Bachowice, ul. Stefczyka 44, 34-116 SPYTKOWICE

9. Firma Budowlana - Grzegorz Lachendro Targanice , ul. Żwirki i Wigury 20 , 34-120 ANDRYCHÓW

10. BRAM-BUD H. Szostek, R. Calik, K. Kulig -Spółka jawna 30-383 KRAKÓW , ul. Lubostroń 18a

11. „MAR-BUD” Marian Kowalówka -Zakład Remontowo Budowlany 32-051 WIELKIE DROGI, Ochodza 117

12. Zakład Ogólnobudowlany Jan Waz 33-326 MOGILNO , Koniuszowa 136

13. Strona internetowa Urzędu Gminy

14. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170