!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury nad Potokiem Radwanickim w Marcyporębie

Logo_przetargi_2012

 

Brzeźnica: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury nad Potokiem Radwanickim w Marcyporębie, będącego obiektem promującym dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru.

Numer ogłoszenia: 39842 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury nad Potokiem Radwanickim w Marcyporębie, będącego obiektem promującym dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na : - dociepleniu ścian zewnętrznych ścian płytami styropianowymi frezowanymi EPS o grubości do 15 cm z wyprawą elewacyjną z tynku akrylowego grub. 2mm. Zamawiający wymaga zastosowania kompletnego systemu posiadającego Aprobatę Techniczną (klej, grunt, styropian, siatka, podkład tynkarski, tynk). - wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna dwudzielne uchylno - rozwierane dwudzielne z PCV - 26 szt. - wymiana drzwi drewnianych zewnętrznych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne z naświetleniem z szybą bezpieczną - szt. 1 - remont pokrycia dachowego: w tym wymiana pokrycia dachowego budynku z dachówki na blachę powlekana trapezową T-18 odcień brązu , oraz rozebranie rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie, demontaż i montaż instalacji odgromowej, - remont istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wymianę rur PCV i studzienek kanalizacyjnych - 2 kpl. - remont kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę szamba V=8m3 na nowy wzmocniony z laminatu poliestrowo- szklanego - remont c.o. poprzez montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 65kW - remont schodów zewnętrznych betonowych z balustradą schodową prętową poprzez ułożenie posadzki płytkowej z klinkieru mrozoodpornego antypoślizgowego na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin fugą elastyczną i montaż balustrady cynkowej ogniowo i malowanej proszkowo - utwardzenia terenu wokół budynku poprzez wymianę opaski z płyt betonowych wibroprasowanych - 26,10 m2 - wymiana przewodu kominowego - rury ze stali kwasoodpornej dł. 10 mb.

2) Inwestycja obejmuje zakup i montaż wyposażenia w tym: stoły konferencyjne - 20 szt., krzesła konferencyjne - 100 szt., gablotę ekspozycyjną szklaną -2 szt, karnisze chromowane, podwójne - 13 szt., wieszaki na odzież do szatni - 1 kpl.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.500,00 PLN /słownie: cztery tysiące pięćset złotych/

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19.02.2014 r, do godz. 10:00

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z podaniem tytułu: Wadium – „Modernizacja WDK nad Potokiem Radwanickim w Marcyporębie…”

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. w celu potwierdzenia warunków posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia : Wykonawca musi wykazać, że wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną (odpowiadającą rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia) w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto, którego przedmiotem była/y modernizacja, remont lub przebudowa, budowa budynku odpowiadająca rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. W celu potwierdzenia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.: - osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej - do pełnienia funkcji kierownika budowy - osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji sanitarnych - osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci instalacji gazowych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum 300.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy następujących przypadkach: - Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy a w szczególności zmiany przepisów podatkowych. - Zmiany nazwy lub adresu wykonawcy spowodowane zmianą formy organizacyjno prawnej- przekształceniem. - Zmiany terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem: a/ wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przyczyn technologicznych albo technicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru, termin realizacji zadania zostanie przedłużony o taką ilość dni kalendarzowych na jaką roboty zostały przerwane. b/ wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych. Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty odpowiednio o czas: - wstrzymania robót ze względu na warunki atmosferyczne, - niezbędny do wykonania robót nieprzewidzianych. b/ Wstrzymania robót budowlanych przez uprawniony organ c/ Zmiany osób, które będą kierować wykonaniem zamówienie. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA II piętro pokój nr 34..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA II piętro pokój nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania:

1. SIWZ - załączniki nr 1 do 9 pobierz
2. Przedmiar robót załącznik nr 10 do SIWZ pobierz
3. Wykaz wyposażenia załącznik nr 10 do SIWZ pobierz
4. Dokumentacja techniczna załącznik nr 12 do SIWZ pobierz
5. STWiORB załącznik nr 13 do SIWZ pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170