!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Dostawa energii elektrycznej

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 223387-2012 z dnia 2012-10-19 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnica oraz obiektów Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. ...
Termin składania ofert: 2012-10-31

Brzeźnica: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnica oraz obiektów Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
Numer ogłoszenia: 249539 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 223387 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnica oraz obiektów Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnica oraz obiektów Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. Zamówienie obejmuje wykaz wszystkich punktów odbioru energii w całej Gminie Brzeźnica wyszczególnionych w Załączniku Nr 3 do w w specyfikacji; Oferenci zobowiązani są do dokonania własnej kalkulacji cenowej i zebrania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do określenia odpowiedniej taryfy i ceny dla poszczególnych punktów poboru energii . Koszty oględzin miejsc potrzebnych do kalkulacji cenowej ponosi Oferent. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu dystrybucyjnego tj, ENION z siedzibą w Krakowie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2006 r Nr 89, poz. 625 ze zm.) zwanej dalej Prawem energetycznym, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w w ustawy,oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623). przepisami kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie z cenami energii przedstawionymi w ofercie przetargowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., Kraków, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138121,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 128264,07

  • Oferta z najniższą ceną: 128264,07 / Oferta z najwyższą ceną: 134443,43

  • Waluta: PLN.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170