!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu bankowegoPytania i odpowiedzi do przetargu

 

Ponadto uprzejmie proszę o określenie w jakich okolicznościach i wysokości Zamawiający będzie naliczał kary umowne (w przypadku jeśli nie są one przewidziane prosimy o wykreślenie tego zapisu) – dot. pkt. Ł ust.3.

Odpowiedź :

W sytuacji gdy, kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

W nawiązaniu do SIWZ ZI.271.364.2012 ws. udzielenia i obsługi kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie planowanych wysokich dochodów ze sprzedaży majątku tj. ok. 350 tys. w latach 2012-2014, podczas gdy wykonanie w okresach historycznych wynosi od 30 do 70 tys. Czy Gmina posiada zestawienie działek do sprzedaży wraz z określeniem ich wartości? Od kiedy są wystawione na sprzedaży?.

 

Odpowiedź :

Tak. Do sprzedaży są wystawione od 2011r , jednak z uwagi na stagnację w obrocie nieruchomościami i brak zainteresowania nabyciem działek mienia komunalnego nie zostały sprzedane. Na następne lata będą opracowane elaboraty szacunkowe na zgłoszenie zainteresowanych. 

UWAGA ZMIANY W OGŁOSZENIU

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 467270-2012 z dnia 2012-11-22 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2012
Termin składania ofert: 2012-12-03

Numer ogłoszenia: 482620 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 467270 - 2012 data 22.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, fax. 033 879 20 92.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.

 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2012.
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2012 ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

 • W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2012.
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2012 ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW.

 

Zmieniony załącznik do pobrania :

1. SIWZ po zmianach pobierz

 

 

 


 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 467270-2012 z dnia 2012-11-22 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2012
Termin składania ofert: 2012-12-03

Numer ogłoszenia: 476748 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 467270 - 2012 data 22.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, fax. 033 879 20 92.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert : 03.12.2012 godzina 10:00, miejsce : Urząd Gminy w Brzeźnicy , 34-114 Brzeźnica 57, II piętro - pokój nr 36.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert : 06.12.2012 godzina 10:00, miejsce : Urząd Gminy w Brzeźnicy , 34-114 Brzeźnica 57, II piętro - pokój nr 36.

 


 

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu

1. Pytania >>> pobierz

Załączniki do pytań

1. Sprawozdania RB-27S, RB 28S pobierz
2. Sprawozdania RB-NDS, RB-N, RB-Z pobierz
3. Uchwała dotycząca zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania pobierz
4. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brzeźnica
5. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica
6. Uchwała w zsprawie zaopiniowania spawozdania z wykonania  budżetu
7. Zaświadczenie o Wyborze Wójta Gminy Brzeźnica
8. Zaświadczenie regon
9. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Brzeźnica

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Brzeźnica na rok 2012.

W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000.00 zl na sfinansowanie planowanego w 2012r. deficytu budżetowego Gminy zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:

 1. Sprawozdanie opisowe roczne z wykonania budżetu jednostki za rok 2011,

Odpowiedź.- Sprawozdanie znajduje się na stronie Gminy Brzeźnica w BIP z 27.03.2012r

 

 1. uchwała budżetowa na rok bieżący z załącznikami wraz ze wszystkimi zmianami w ciągu roku,

Odpowiedź.- uchwała znajduje się na stronie Gminy Brzeźnica w BIP

 

 1. projekt budżetu jednostki na następny rok budżetowy.

Odpowiedź – został załączony w wersji elektronicznej .

 

 1. uchwały organu stanowiącego jednostki, z których treści będzie wynikało:

  1. ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych w roku budżetowym,

  2. określenie kwoty, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

  3. zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek,

Odpowiedź – uchwały zostały dołączone do przetargu i znajdują się na BIP

 

 1. uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki wraz z załącznikami (najbardziej aktualna),

Odpowiedź – została załączona do przetargu.

 

 1. opinie RIO w sprawie:

  1. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki za rok 2011, I półrocze 2012,

  2. projektu uchwały budżetowej na następny rok,

  3. możliwości spłaty zaciąganego kredytu.

Odpowiedź – zostały załączone do przetargu.

 

 1. informacja o zatwierdzonych (realizowanych) i planowanych inwestycjach prowadzonych w Gminie - prosimy o podanie informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, podpisanych umowach o dotacje, źródłach finansowania, kwotach dotacji, poniesionych nakładach i nakładach do poniesienia

Odpowiedź – załącznik do przetargu.

 

 1. informacja o kwotach dotacji ogółem za rok 2010, 2011, 09.2012.

Odpowiedź.- 2010 – 8.039.395

2011 – 5.162.131

2012 - 6.121.408

 

 1. informacja o dochodach własnych za rok 2010, 2011, 09.2012

Odpowiedź.- 2010 - 5.988.795

2011 - 7.666.407

2012 - 10.713.649

 

 1. informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012,

Odpowiedź.- uchwała znajduje się na stronie Gminy Brzeźnica w BIP

 

 1. informacja o planowanej sprzedaży majątku własnego,

Odpowiedź – sprzedaż działek 300 tyś. zł.

 

 1. zaświadczenie ZUS. US.

Odpowiedź – Urząd Gminy wystąpił do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wadowicach o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w składkach.

Jednocześnie oświadczamy iż Gmina Brzeźnica opłaca składki na bieżąco i nie zalega z płatnościami w w/w instytucjach.

 

 1. zestawienie posiadanych kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji według stanu na dzień przetargu z podaniem aktualnej kwoty zadłużenia, terminów i wysokości spłat oraz przyjętych zabezpieczeń zgodnie z podpisanymi umowami,

Odpowiedź – załączone do przetargu

 

14 informacja o zobowiązaniach w innych instytucjach finansowych (forfaiting, faktoring, leasing),

Odpowiedź - załączone do przetargu 1. informacja o posiadanych umowach pozakredytowych o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 m-cy,

Odpowiedź – załączone do przetargu

 

 

16 informacja o posiadanych zobowiązaniach w postaci umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

Odpowiedź – załączone do przetargu

 

  1. informacja o posiadanych akcjach oraz udziałach w innych podmiotach wraz z podaniem nazwy podmiotu. REGON, wartości udziałów w tys. zł, % w ogólnej liczbie głosów na WZA, % udział w kapitale podmiotu,

Odpowiedź – 1. Udziały w BS Brzeźnica – 50 tyś.

2. Udziały Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa 10.000,00 udział Gminy Brzeźnica

 

  1. informacja o poręczeniach, gwarancjach i innych zobowiązaniach udzielonych przez Gminę z podaniem rodzaju, wysokości i terminu zobowiązania,

Odpowiedź- załączone do przetargu

 

19 informacja na temat liczby ludności za 2011, 09.2012 z rozróżnieniem na ludność miejską, w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym,

Odpowiedź – liczba mieszkańców Gminy Brzeźnica na dzień 31.12.2011 – 9.882 osób

– liczba mieszkańców Gminy Brzeźnica na dzień 27.11.2012 – 9.919 osób

Nie posiadamy danych dotyczących podziału na wiek produkcyjny i przedprodukcyjny.

 

   1. informacja na temat liczby podmiotów gospodarczych za 2011, 09.2012,

Odpowiedź – liczba podmiotów gospodarczych za 2011 – 463.

- liczba podmiotów gospodarczych na dzień 26.11.2012 – 491

 

   1. informacja na temat struktury zatrudnienia w % w rozbiciu na przemysł, budownictwo, handel, rolnictwo,

Odpowiedź – brak danych

 

   1. informacja na temat rozmiarów bezrobocia w % z podaniem tendencji malejącej / rosnącej.

Odpowiedź – brak danych

 

   1. informacja co w przypadku gdy termin płatności odsetek jak i rat kapitałowych przypadnie w dniu wolnym od pracy i czy dla wyliczenia kosztu kredytu ma to znaczenie,

Odpowiedź – jest w odpowiedzi wcześniejszego oferenta.

 

 

   1. czy Zamawiający przewiduje kontrasygnatę Skarbnika na wekslu oraz czy Gmina złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Odpowiedź - Tak
1. Realizacja inwestycji 2012 r. pobierz

 

 


Brzeźnica: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2012
Numer ogłoszenia: 467270 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2012.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2022.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; w szczególności wykonawca musi być bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z póżn. zm)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz ze złożeniem wszystkich zawartych w nim oświadczeń i zobowiązań w sposób zgodny z warunkami zamówienia - załącznik Nr 1 specyfikacji. 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy(załącznik nr2 do specyfikacji) oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - załącznik Nr 3 do specyfikacji. 3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   4 Projekt umowy (projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w specyfikacji i ze złożoną ofertą oraz winien być sporządzony zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późń. zm).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 II piętro - pokój nr 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 II piętro - pokój nr 36.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania :

 

1. SIWZ pobierz
2. Zał. nr 1 - oferta pobierz
3. Zał. nr 2 - oświadczenie art.22.1 pobierz
4. Zał. nr 3 - oświadczenie art 24 pobierz
5. Załączniki od 1 do 8 pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170