!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Remont pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Tłuczań

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 345286-2012 z dnia 2012-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Prace remontowo - budowlane - Prace adaptacyjne wewnętrzne remontowo-budowlane - Prace remontowe zewnętrzne - dach i orynnowanie Roboty remontowe instalacji wod - kan, co, gazowej i elektrycznej - Instalacja wewnętrzna wody ciepłej i...
Termin składania ofert: 2012-09-27

Brzeźnica: Remont pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Tłuczań.
Numer ogłoszenia: 409650 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 345286 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń w budynku komunalnym w miejscowości Tłuczań..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prace remontowo - budowlane - Prace adaptacyjne wewnętrzne remontowo-budowlane - Prace remontowe zewnętrzne - dach i orynnowanie. Roboty remontowe instalacji wod - kan, co, gazowej i elektrycznej - Instalacja wewnętrzna wody ciepłej i zimnej - Instalacje wewnętrzna kanalizacji sanitarnej - Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania - Instalacja gazu - Przyłącz wody - Instalacja elektryczna Zakres robót do wykonania w ramach zadania został ujęty w przedmiarze robót - załącznik nr 2 do specyfikacji, oraz dokumentacji rysunkowej - załącznik nr 1 do specyfikacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.31.11.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma APG Budownictwo, Kraków, 30-399 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74700,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 49815,00

  • Oferta z najniższą ceną: 49815,00 / Oferta z najwyższą ceną: 81945,68

  • Waluta: PLN.

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170