!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

PRACA


OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEŹNICY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ogłasza nabór na wolne od 1.04.2018 r. stanowisko urzędnicze:

podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

 

 

Brzeźnica, dnia 14 luty 2018 r.

I. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie minimum średnie i 3 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe
  6. doświadczenie zawodowe – min. 1 rok stażu pracy przy obsłudze świadczeń wychowawczych lub rodzinnych                                                                           

II. Wymagania dodatkowe :

     znajomość ustaw i aktów wykonawczych   :

 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o ochronie danych osobowych
 • ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”
 • oraz bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym znajomość programów do obsługi świadczeń wychowawczych SYGNITY , CAS) oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność samodzielnej pracy, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina,
 • terminowość, łatwość uczenia się,
 • nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

obsługa klientów świadczeń wychowawczych , rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i klientów ubiegających się o zasiłek dla opiekunów,

 1. przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie spraw związanych z ustawą
  o świadczeniach wychowawczych , o świadczeniach rodzinnych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłkami dla opiekunów,
 2. sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania bądź odmowy świadczeń wychowawczych
 3. przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 4. prowadzenie pełnej dokumentacji wnioskodawcy ,
 5. sporządzanie sprawozdań, wykonywanie innych zadań przypisanych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i aktów wykonawczych
 6. wykonywanie innych czynności mających związek z pracą zawodową zleconych przez kierownika GOPS

IV. Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  2. CV oraz list motywacyjny,
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  4. kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
  7. oświadczenie o niekaralności lub ważne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce świadczenia pracy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

ul. Krakowska 111   34-114 Brzeźnica

Rodzaj umowy: umowa na czas określony

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

Inne informacje:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu8792029 w.12
 5. Osoby, które będą spełniały warunku formalne zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
 7. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w na stronie internetowej Gminy Brzeźnica w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Brzeźnicy .
 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Krakowska 111, 34-114 Brzeźnica z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ” w terminie do dnia 28 luty 2018r. do godz. 12°°
 9. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz.922)z późn. zmianami oraz ustawą dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2014, poz.1202)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Grzegorz Wojtas

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170