!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Renowacja ołtarza w Marcyporębie ze środków Unii Europejskiej

20170704 120353 Ważną inicjatywę w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i religijnego przeprowadzi parafia w Marcyporębie. Od lipca do listopada 2017 r. gruntownie odnowiony i zakonserwowany zostanie ołtarz klasycystyczny w kaplicy bocznej.

 

 

 

 

 

 

Postępujący proces niszczenia zostanie zatrzymany dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia. W dniu 4 lipca 2017 r. proboszcz Jan Giądła z udziałem Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa podpisał umowę na realizację wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.

Inwestycja będzie wymownym przykładem poszanowania dla historii i zadbania o zabytek lokalny, poprzez przywrócenie utraconych wartości estetycznych. Przedsięwzięcie ma szczególne znaczenie w roku jubileuszu 340 lat konsekracji świątyni. Warto dodać, że obecny kościół jest trzecim z kolei w tej sięgającej genezą czasów średniowiecza parafii, o której pierwsza zapisana wzmianka pochodzi z 1335 r.

O to jakie prace konserwatorskie zostaną przeprowadzone i jakie będą koszty zapytaliśmy proboszcza ks. Jana Giądłę?

 

„Zakres działań został ustalony na podstawie kosztorysu prac konserwatorskich, zatwierdzonych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiotem realizacji projektu jest konserwacja drewnianego klasycystycznego ołtarza z 1. poł. XIX w. wraz z obrazem Serca Pana Jezusa z 2. poł. XIX w., znajdujących się w kaplicy bocznej w zabytkowym kościele pw. św. Marcina w Marcyporębie. Cały koszt to suma 133.356 zł., w tym dofinansowanie wyniesie 73%, co stanowi 97.350 zł. Złożony wniosek był dobrze przygotowany, bo skorzystaliśmy z pomocy merytorycznej i doświadczenia Wójta w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

Zabiegi konserwatorskie będą obejmować: konserwację techniczną mającą na celu zatrzymanie procesów destrukcyjnych, wzmocnienie struktury drewna i uodpornienie jej na działanie czynników niszczących, przywrócenie elementom odspojonych ich pierwotnego położenia względem całości, regenerację warstw, które w wyniku różnorodnych procesów i działania czasu niekorzystnie zmieniły swe właściwości. Usunięcie przemalowań ze struktury oraz wszystkich warstw nieautorskich na obrazach ołtarzowych, konserwację estetyczną polegającą na przywróceniu pierwotnej kolorystyki ołtarzy i wprowadzeniu uzupełnień wyłącznie w zakresie niezbędnym dla scalenia formy i kolorystyki obiektów. Podobnie obraz Serce Pana Jezusa w warstwie malarskiej zostanie poddany kompleksowej renowacji, zgodnie ze sztuką”.

 

Renowacja ołtarza będzie przedsięwzięciem, które zachowa materialne dziedzictwo lokalne, stanowiące skarb kultury narodowej. Parafia w Marcyporębie poprzez realizację operacji pn. „Konserwacja ołtarza klasycystycznego z 1. poł. XIX w. wraz z obrazem Serca Pana Jezusa z 2. poł. XIX w. z kaplicy bocznej w zabytkowym kościele pw. św. Marcina w Marcyporębie”, wzmocni promocję regionu i zwiększy atrakcyjność turystyczną Doliny Karpia. Zabytek i jednocześnie przedmiot kultu religijnego zyska dawną świetność, bo odnowiona zostanie jego wartość artystyczna.

Polecamy odwiedzić Marcyporębę i zwiedzić kościół, który jest wpisany na Małopolski Szlak Architektury Drewnianej.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170