!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

OGL2

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obejmującego Gminę Brzeźnica

 

 

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeźnica Uchwały Nr XXVI/260/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica, uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/220/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 czerwca 2009 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 606, poz. 4530 i 4531 z dnia 29 września 2009 roku), zmienionego Uchwałą Nr XL/325/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 października 2014 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2014 roku, poz. 6585), zmienionego Uchwałą Nr XI/100/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 roku, poz. 141).

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie terenu pod lokalizację obiektów usług i rzemiosła w Sosnowicach na części działki o numerze ewidencyjnym 221/11 (w obecnie obowiązującym planie teren ten jest oznaczony symbolem 2.3MN1).

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.

Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34-114 Brzeźnica.

Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 14 lipca 2017 roku.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170