!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

OGL2

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeźnica Uchwały Nr XXVI/259/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany nr 2 studium będzie przeznaczenie terenu położonego w Brzeźnicy, zgodnie z załącznikiem graficznym do wymienionej wyżej uchwały, pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej.

 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany nr 2 studium na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.

Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica.

Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 14 lipca 2017 roku.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany nr 2 studium wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

Wójt Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170