!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

house

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 i art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r.poz. 2147 z późn.zm) w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Brzeźnica NR XXV/246/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r podaje poniżej

 


do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeźnica przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Nr działki

Powierzchnia w m2

Numer Księgi

Wieczystej

Obręb,

położenie

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości brutto w zł

798/30

301 m2

KR1W/00098830/0

Łączany-Półwieś

Działki nr: 798/30, 798/31, 798/32, 798/33 położone w miejscowości Łączany, obręb Łączany-Pólwieś położone są w „terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- symbol identyfikacyjny – 3.21 MN1.

 

Działki położone są w miejscowości Łączany, obręb Łączany-Półwieś. Zlokalizowane są w otoczeniu gruntów zabudowanych od strony północnej, od strony południowej działki przylegają do drogi publicznej. Wydzielone działki wejdą w skład nieruchomości przyległych i będą wspólnie zagospodarowane. Wydzielone działki z działki 798/27 nie mogą stanowić samodzielnej działki do zabudowy, stanowią one dopełnienie do działek sąsiednich

2 485,00

798/31

412 m2

KR1W/00098830/0

Łączany-Półwieś

3 818,00

798/32

642 m2

KR1W/00098830/0

Łączany-Półwieś

6 349,00

798/33

824m2

KR1W/00098830/0

 

Łączany-Półwieś

8 651,00

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 09 czerwca 2017 r do dnia 30 czerwca 2017 r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.
  2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Powiatowe” i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl
  3. Termin zgłoszenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. z 2016 poz.2147 z późn.zm /, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa z dniem 21 lipca 2017 r.
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170