!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w miejscowości Brzeźnica

articles

Brzeźnica, dnia: 30.01.2014 r

 

 

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

działając na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ) oraz art.13 ust.1, art. 28 ust.1, art.35 ust.1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 102 poz. 651 z późn. zm./ oraz w wykonaniu Uchwały NR XXXII/275/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30.12.2013r, w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzeźnica, położonej w miejscowości BRZEŹNICA –

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości stanowiącej zlokalizowane w otoczeniu gruntów zabudowanych, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki ozn. nr geod:- 254/1,256/1,262/1 i 255/5 o łącznej powierzchni – 0,0840 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Nr 0003 Brzeźnica, gmina Brzeźnica.

1. Nieruchomość jest opisana w Księdze Wieczysta KR1W/00052613/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2. Opis nieruchomości: działki ozn. nr geod: 254/1, 256/1, 262/1 i 255/5, położone są w centralnej części około 1 km od drogi krajowej nr 44. Zlokalizowane są w otoczeniu gruntów zabudowanych, wokół zabudowa mieszkaniowa z licznymi usługami. W bliskiej odległości od działek przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej- energia elektryczna, wodociąg, gaz przewodowy Z uwagi na swój kształt i powierzchnię nie mogą stanowić samodzielnej działki do zabudowy. Działka nr 256/1 o pow. 0,0146 ha znajduje się pod budynkiem, podobnie działka nr 255/5 i 262/1 są częściowo zabudowane. Działki łącznie stanowią powierzchnię 0,0840 ha i wraz z działką 265/21, stanowią nieruchomość zabudowaną o powierzchni łącznej 3392 m2. W związku z tym, że działki nr 254/1, 256/1, 262/1 i 255/5 nie mogą stanowić samodzielnej działki do zabudowy, stanowią one dopełnienie do działki 265/21, stanowiącej własność ASK Sp. z o.o.

3. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XXVI/220/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r i opublikowanym w Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 606 z dnia 29 września 2009 r. poz. 4530 i 4531 działka ozn. nr geod:

• 254/1, obręb Brzeźnica położona jest w „terenach zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”, symbol identyfikacyjny – 6.9P,

• 256/1 i 262/1,obręb Brzeźnica położone są w terenach przeznaczonych pod „tereny zabudowy usługowej”, symbol identyfikacyjny – 6.3U,

• 255/5, obręb Brzeźnica położona jest częściowo w terenach przeznaczonych pod „tereny zabudowy usługowej”, symbol identyfikacyjny – 6.3 U i częściowo w terenach przeznaczonych pod „tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”, symbol identyfikacyjny – 6.9P.

4. Ustala się formę sprzedaży - na własność w formie bezprzetargowej

5. Cena nieruchomości wynosi: - 25.897,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych + plus należny podatek VAT według obowiązującej stawki ).

6. Zapłata ceny sprzedaży – jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na wskazane konto Urzędu Gminy Brzeźnica.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r Nr 102, poz.651 z późn.zm), zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie w terminie do 13 marca 2014 r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni ( 3 tygodni) tj. od dnia 30.01.2014 r do dnia 20.02.2014 r.

 

mgr inż. Bogusław ANTOS

Wójt Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170